Năm 2019 : diễn ra tại Hà Nội

Năm 2021: chương trình diễn tại Hồ Chí Minh